Uslovi korišćenja

Sajt klub.danas.rs, uplate koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.

1.1. Uplate

Uplate mogu izvršiti sva zainteresovana lica starija od 18 godina sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

1.1.1 Registracija korisnika

Registracija korisnika koji vrši uplatu na sajtu nije potrebna. Nakon izvršene jedne uplate sistem će sačuvati osnovne podatke o uplatiocu koje uplatilac sam unese.

1.1.2. Uplate

Korisnik je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime pretplate, članstva u Klubu čitalaca Danasa ili donacije bezuslovno pređu u svojinu Danasa, a Danas je dužan da za tako primljena sredstva izvrši odgovarajuću akciju.

1.1.2.1. Odabir usluge

U najvećem broju slučajeva korisnik će biti automatski unesen u zavisnosti od izvora sa koga je korisnik došao na sajt. Korisnik je u prilici sam da odabere uslugu koju želi da plati ili da izvrši donaciju. Ukoliko primalac odabere donaciju, Danas odlučuje na koji način će u svom radu potrošiti ovu donaciju.

1.1.2.2. Unošenje iznosa uplate

Korisnik je sam u mogućnosti da odredi visinu donacije. Donator je takođe u mogućnosti sam manuelno da unese u polje visinu donacije koju želi da donira. Donacija i sve transakcije koje se obavljaju na našem sajtu vrše se u dinarima (RSD). Ukoliko korisnikova platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu korsnikovog računa prema kursu banke kod koje je račun otvoren, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnih iznosa transakcije. Minimalan iznos donacije je 500,00 dinara.

Za uplate za pretplatu i članstvo u Klubu čitalaca primenjuju se cene iz važećeg cenovnika Danasa.

1.1.2.3. Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Potvrdom na odgovarajuće dugme korisnik potvrđuje uneti iznos, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa uplatom: iznos i podatke o naručiocu. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od uplate ili se vratiti na početnu stranu i izmeniti vrstu usluge ili visinu donacije. Potvrdom uplate, korisnik se automatski preusmarava na sajt Societe Generale banke na kom je potrebno obaviti elektronsko plaćanje. Na sajtu Societe Generale je potrebno da korisnik unese podatke sa platne kartice (Visa, MasterCard, Maestro, Dina) i izvrši plaćanje. Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, korisnik će biti vraćen na naš sajt gde će biti prikazano i obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno. Ubrzo nakon toga, korisnik će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju i na e-mail koji je naveo. U slučaju da plaćanje nije uspelo, korisnik će biti vraćen na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju. Podaci o platnoj kartici koje korisnik unosi prilikom uplate su vidljivi samo Societe Generale banci koja obavlja plaćanje za Danas. Danas ni u jednoj fazi doniranja nema pristup podacima o korisnikovoj platnoj kartici.

1.2. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Societe Generale Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.3. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, korisnik može izvršiti reklamaciju na e-mail adresu: klub@danas.rs

1.4. Povraćaj uplate

Povraćaj uplate je moguć u slučaju da je uplata izvršena zlopupotrebom platne kartice od strane trećih lica, u slučaju da nije isporučena usluga, ili u slučaju da je pri uplati unesen pogrešan iznos donacije, i to samo u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja. U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate, na elektronsku adresu klub@danas.rs ili poštom na adresu: Alekse Nenadovića 19, Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon. Korisnik će biti kontaktiran od strane Danasa u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će Danas moći da isplati korisniku samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena. Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Danasa obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

2. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Danas se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Danas prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni u Danasu su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Takođe, Danas se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja korisnika. Korisnik je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Danasa, a Danas je dužan da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

3. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice) i softver su vlasništvo Danasa i ne mogu se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Danasa.

4. KOMUNIKACIJA SA KORISNICIMA

Celokupna komunikacija korisnika i Danasa se odvija putem elektronske pošte: klub@danas.rs

5. VAŽENJE I IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

U pogledu uplata se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja uplate. Danas zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu klub.danas.rs